BYLO-NEBYLO, BUDE...

4. února 2008 v 18:22 | LAJ |  Ohlednutí do minulosti
Bylo - nebylo, bude ………
Je to již řada let, co na severu České republiky, ve městě Šluknov, působilo několik zájmových organizací a jednou z nich byl i Český svaz chovatelů. Šluknovská organizace patřila k těm známějším a to nejen v rámci města, ale i tehdejšího okresu Děčín.
Doba se změnila, ale "vnitrostátní a mezinárodní události" existují stále, pouze získaly novou identitu, ale ne vždy v souladu s cítěním národa. Účelem tohoto zamyšlení však není rozebírat jednotlivá období vývoje společnosti, klady či zápory, ale ohlédnout se krátce zpět, na to, co chovatelé za sebou zanechali. Podívat se například do let sedmdesátých, nebo 1985-86, což byl pro šluknovské chovatelé významné období a jen letmo se zastavíme v přítomnosti.
Vraťme se tedy na chvíli do minulosti. V prosinci 1970 byla zveřejněná ve svazovém tisku následující zpráva : " Výstava drobného zvířectva je obrazem celoroční práce místní organizace a vyvrcholením cílevědomé chovatelské a organizační činnosti.Letošní výstava místní organizace Šluknov měla skutečně vysokou úroveň, která ukazovala na dobrou práci celého kolektivu chovatelů. Byla obeslána rekordním počtem zvířat, a to ze značně vzdálených míst.Vystavovatele byli spokojeni, neboť pro jejich zvířata byly připraveny vzorné klece i voliéry, ani péči o zvířata se nedalo nic vytknout, ve voliérách s vodní drůbeží byla protékající voda apod. Součást čestných cen tvořily zvětšené fotografie oceněných zvířat, z nichž měli chovatelé nemalou radost.
I po organizační stránce byla výstava dobře zvládnuta. Chovatelé věří, že jejich snahu po odvedení dobré práce ocení i nadřízené složky - OV a ÚV."
To vše je zachyceno na fotografii z této přehlídky, kdy celá výstavní plocha je zaplněná klecemi a voliérami.
Další zmínkou je hodnocení činnosti organizace za rok 1972, jež bylo k přečtení v celostátním odborném tisku v srpnu 1973.
"Členové odpracovali 1 656 brigádnických hodin na veřejných akcích, nákladem 12 000 Kč adaptovali klubovní místnost, kterou jim přidělil MNV, odprodali produkty v hodnotě 76 967 Kčs. Chovatelé odprodali dále občanům 2 300 kuřat šesti plemen. ZO Šluknov může být příkladem ostatním organizacím ČSCHDZ na okrese."
A do třetice krátké ocenění práce chovatelů opět z periodika svazu z ledna roku 1981 :
" Stalo se již tradicí, že koncem září pořádají šluknovští chovatelé a pěstitelé výstavu své práce za uplynulý rok. Společně s chovateli králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva, vystavují i členové ČSZ a včelaři. Výstava je instalována v areálu šluknovského zámku a v jeho vnitřních prostorách. Těší se každý rok velkému zájmu šluknovských obyvatel, ale přijíždějí sem i návštěvníci z blízkého okolí.
Píši o této výstavě proto, že bych chtěl dát příklad jiným organizacím v menších městech, jak uspořádat poměrně rozsáhlou a velice zajímavou výstavu spojením práce chovatelů a pěstitelů ovoce a zeleniny. Věřím, že Šluknovští od tohoto uspořádání výstavy již neupustí a budou si klást laťku kvality každým rokem výš."" Vladimír ŠAMŠA.
Posuneme se dále do let 1985- 86, což byly pro chovatelé určitým způsobem roky přelomu. V"akci Z" bylo na přístavbu objektu organizace na výstavišti dohodnuto odpracovat na počest nějakého výročí 1 200 brigádnických hodin a v září 1985 bylo konstatováno, že ve skutečnosti to bylo 2 178 hodin. Někteří členové strávili při této činnosti i přes 100 hodin. Mezi ně patřili např. Slanina Stanislav, Houžvic Ladislav, Jiříkovský Zdeněk, Polívka Evžen, Šulc Václav, Just Lumír, Šedivý Zdeněk, Souček Jindřich, Bureš Karel, Jansa Karel, Vyšohlíd Jaroslav a další. A pro některé nezasvědcené podotýkáme, že vše bylo konáno dobrovolně a podle možností jednotlivých členů organizace. Hodnota celé akce včetně úprav terénu a oplocení areálu činila 200.000,- Kč a uskutečnila ve velice krátkém časovém období 5 měsíců. Celkově bylo odpracováno více jak 3 500 hodin. V činnosti ZO ČSCH se předtím nikdy tolik práce neudělalo. Někdo si bude myslet, že jsou to pouhá čísla, ale za nimi se skrývá mnoho poctivé práce, odříkání a to vše ve volném čase.
Následovala bohatá činnost pro potřebu organizace, pro město a většinou za podpory kulturního centra, MěNV, MěV NF atd. Vzhledem ke smutné události, což byl požár zámku, přišli chovatelé okrasného ptactva a akvarijních rybiček o všechno zařízení pro pořádání výstav, jež bylo uskladněno na půdě zámku. Aby se mohla konat tradiční výstava, muselo se znova pustit do práce a všechno vybavení zhotovit nové. Na této činnosti bylo odpracováno přes 2 000 hodin a výsledkem bylo uskutečnění jedné z nejhezčích přehlídek.
Výstavu v září 1986 shlédlo např. 3 160 návštěvníků a svými exponáty se pochlubilo 26 členů ZO Šluknov. Jen pro představu, jedna výstava včetně příprav a úklidu obnášela dalších cca 1 320 brigádnických hodin. A že tyto výstavy ZO ČSCH Šluknov za účasti jiných složek zájmových organizací NF jako myslivců , zahrádkářů, včelařů a Svazu žen si získaly svou úroveň a tradici, svědčil i každoroční velký zájem návštěvníků.
Členové ZO ČSCH se pravidelně účastnili většiny výstav v rámci okresu Děčín a mnoho chovatelů i mimo působnost okresu a reprezentovali ZO a tím i město Šluknov na národních i mezinárodních výstavách. Např. na mezinárodní výstavě v Brně v listopadu roku 1986 vystavovalo 5 členů šluknovské organizace a z toho 3 získali to nejvyšší možné ocenění ve svých kategoriích a jejich vítězná zvířata patřila k absolutní špičce a to ne jen v rámci republiky.
V roce 1986 měla základní organizace 35 členů, 6 chovatelských odborností a pracovala pod vedením výboru, který se skládal z 11 členů a 2 náhradníků a během roku bylo uskutečněno mimo jiné 13 výborových a 4 členské schůze. Např. odbor chovatelů králíků měl 20 členů a v jejich čele stál předseda Rudolf Vaněk.
"Králíkaři"se věnovali chovu 13 různých plemen a tento odbor patřil k nejsilnějším v organizaci. K zaníceným chovatelům králíků patřili např. Houžvic, Slanina, Vaněk, Holický, Šturma, Polívka, Lahučký F.,Jiříkovský aj.
Odbor chovatelů drůbeže pracoval pod vedením paní Hildy Přidalové, po které převzal "žezlo" pan Václav Šulc. 13 členů tohoto odboru mělo ve svých chovech 22 různých plemen drůbeže. K těm nadšenějším se řadili Šulc, Souček, Lahučký F., Just, Vaněk, Jansa, Čechotovský, aj.
Ostatní odbornosti, přesto, že nepatřily počtem členů k těm nejpočetnějším, dosahovaly velmi dobrých výsledků. Ať už to byli chovatelé okrasného ptactva a kanárů, k nimž patřili Šebík, Bureš, Just, Vyšohlíd, Polívka, Mocík, nebo akvaristé Altman, Otava, Jansa, Vaněk, jejich svěřenci na výstavách vždy budili zvýšený zájem návštěvníků a především dětí. Po požárů zámku, jak již bylo zmíněno, se expozice těchto dvou odborů přesunuly do Divadla mladých. Tam bylo možno spatřit nejhezčí přehlídky okrasného ptactva a akvarijních rybiček.
Nejméně členů měl odbor chovatelů holubů a to pouze dva,byli to Lahučký F. a Just. Přesto se tito chovatelé pravidelně účastnili všech typů výstav po celé republice a dosahovali uspokojivých výsledků a např. v okresní soutěži organizací skončili na 4.místě.
Dobře si taky vedli chovatelé ovcí a koz, kterých bylo 7 a své svěřence představili i na místní výstavě v chovatelském areálu a částečně i mimo něj, když se některá zvířata vydala v nočních hodinách "okukovat" náměstí.
Přesto, že rozdílnost specializací jednotlivých odborností je velká, dokázali všichni společně nechat za sebou kus práce spojené s účelným využitím volného času a to i ve prospěch ostatních. Je možné něco podobného uskutečnit i dnes ?!
ZO ČSCH Šluknov byla, mimo jiné, nejlepší organizací okresu Děčín v dodávce sena mezi zájmovými organizacemi NF ve Šluknově a na 5.místě mezi všemi zájmovými organizacemi na okrese Děčín a v rámci soutěže mezi ZO chovatelů v okrese se umístila na 3.místě.
Ve výstavní činnosti se na vrcholu držela právě ZO Šluknov, kdy např.v soutěži " O Pohár Šluknovského výběžku" obsadila ve všech odbornostech, pro které byla soutěž vypsána 1.místo. Za svou činnost byla ZO ČSCH Šluknov oceněná nejvyššími svazovými i jinými oceněními.
V té době, jedna z uznávaných osobností, předseda ZO Stanislav Slanina pronesl zajímavou myšlenku, která je i po více než 20 létech zcela aktuální a stojí určitě za zamyšlení. Posuďte sami : " Ke štěstí, k naplněnému smysluplnému životu je třeba, aby společnost vytvořila takové podmínky, aby člověk nemusel míti starosti o existenci svou, své rodiny, o zabezpečení v době nemoci a stáří a aby každý mohl plně požívat úcty a vážnosti mezi lidmi."
Pro připomenutí a krátký pohled do minulosti ZO ČSCH to jistě postačí. Pro ty, kteří časy "slávy" pamatují, to zůstane jen nostalgickou vzpomínkou zašlé slávy a pro současníky možná důvodem k zamyšlení a snad inspirací.
Vraťme se však k původní myšlence, jež vedla k napsání těchto řádků. Museli jsme si položit otázku " Proč je současný stav zařízení chovatelů v prapodivném stavu a vůbec zda ještě organizace existuje ?." To bohužel nedokážeme posoudit, jelikož jsme již delší dobu mimo centrum tohoto dění. Snad nám ani nepřísluší toto hodnotit, ale při každé návštěvě města, ve kterém jsme nechali kus svého života a přirostlo nám k srdci, projdeme kolem chovatelského areálu, pokud se to tak dnes dá nazvat a právě tam se nás zmocňují divné a většinou tísnivé pocity. Vše je vyjádření našeho názoru na současný stav. Možná se něco změní a začne to být podobné jako dříve. Pokud však bude chybět nadšení a vůle, asi to nebude to pravé, protože tuto činnost musí každý vykonávat s určitým přesvědčením a přesto, že se doba změnila a všude se říká, že je to především o penězích, což je částečně pravda, ale bez vztahu k této zájmové činnosti to nebude možné.
Doba Slaninu, Houžvicu, Součku, Šulcu, Polívku, Vaňku, Jiříkovských, Přidalu ,Charouzku, Otavu, Altmanu, Vyšohlídu, Šturmu a jiných je pouhou minulostí a je jisté, že se nezopakuje to, co už jednou b y l o, že bez přesvědčení a vztahu k této zájmové činnosti by nic takového n e b y l o možné a snad se jednou dočkáme doby, kdy to, na co jen vzpomínáme zase b u d e realita……
Takto vypadal chovatelský areál v roce 2002.


A to je již dnešní realita.


Poznáte někoho z chovatelů ZO ČSCH Šluknov na starých fotografiích ?Unikátní fotografiie z roku 1967 ze Šluknova, kde proběhla společná výstava ZO ČSCH Šuknov a organizace z bývalé NDR Pulsnitz.Pomozte při hledání známých členů tehdejší organiazce Některé osobnosti již dostaly svou identitu. Pod číslem 1. je pan Ladislav Hooužvic, pod číslem 2.pak předseda ZO pan Stanislav Slanina, u čísla 3. je to pan Jaroslav Holický a číslo 4. má paní Hilda Přidalová.


Druhý snímek z oslav 60. výročí vzniku organizace chovatelů Pulsnitz v roce 1967. ( Bývala NDR). Zatím známe ze šluknovských chovatelů : č.1 - pan Otava, č.2. - pan Slanina Stanislav, č.3.- pan Houžvic Ladislav. Ostatní zatím neznáme, ale doufáme, že někdo snad své známe či příbuzné pozná a ozve se nám. Předem děkujeme.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 vlastimil vlastimil | E-mail | 5. října 2011 v 16:36 | Reagovat

Dobrý den.
Někteří chovateli si hodně pamatují.
S pozdravem
                  Vlastimil Sus,
                  mezinárodní posuzovatel okrasného ptactva

2 LAJ LAJ | E-mail | 29. října 2011 v 23:06 | Reagovat

[1]: Ahoj Vlastiku, zdravíme ze severu Moravy a jsme moc rádi, že alespoň někdo po dlouhé době zareagoval. Budeme jen rádi, když by jsi napsal na mail. Scháníme stále cokoliv ze slavné doby chovatelství ve Šluknově, i když teď bydlíme v Beskydech,což je pro mě doma. Budeme čekat.
Se srdečným pozdravem Lumír a Anna.

[1]:

3 MirkaFult MirkaFult | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 17:32 | Reagovat

Peels can help to escape from most age amendments dermatological layer. Procedures effective at any age, recommended for skin layer of any type. After superficial exfoliation disappear small wrinkles, epidermis turns out young, without wrinkles. Adaptation – 3 days. deeper peeling efficiently copes wrinkles (expression, age, affects hardly noticeable scars, removes spots.
Recovery – 7 days. Deep peeling performing in the beauty medical facilities. This is most effective procedure, but requires long term regeneration – about one month.
<a href=http://chemicalpeel.in/salon-deep-chemical-peel-before-and-after>deep chemical peel before and after</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.